TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

Kế toán Hàng tồn kho - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Lập và in Phiếu nhập, Phiếu xuất, Phiếu xuất điều chuyển, Xuất CCDC trực tiếp trên phần mềm. Quản lý nhiều thông tin trên chứng từ kho như kho, vật tư, dạng nhập xuất, nhập/xuất theo nhiều đơn vị tính

Kế toán Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ (TSCĐ - CCDC) trên MOKA

07/07/2021

Khai báo, đăng ký và quản lý tài sản công cụ khi phát sinh, với nhiều thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật, đặc điểm của tài sản

Kế toán Giá thành Sản xuất - Trên phần mềm Kế toán Moka

07/07/2021

Kế toán giá thành sản xuất. Tính và xác định giá trị dở dang trên dây chuyền theo bán thành phẩm và hoàn nguyên các yếu tố cấu thành sản phẩm.

Kế toán Tổng hợp - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Tạo bút toán chênh lệch tỷ giá tự động. Khai báo và tạo các bút toán định kỳ: bút toán phân bổ, bút toán kết chuyển cuối kỳ. Giúp Kế toán tổng hợp lên BCTC.

Giá thành Công trình - Trên phần mềm Kế toán Moka

07/07/2021

Phân hệ giá thành công trình giúp thực hiện tập hợp các chi phí, doanh thu các công trình và tính giá thành, các báo lãi lỗ theo công trình, vụ việc.

Quản trị Chi phí - Trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Quản trị chi phí kế thừa thông tin đã nhập ở các phân hệ khác để thực hiện những báo cáo phân tích về chi phí phát sinh và so sánh với ngân sách trong kỳ.

05 Bước thực hiện cáo cáo tài chính trên phần mềm kế toán Moka

07/07/2021

Các bước thực hiện lập báo cáo tài chính trên phần mềm kế toán online Moka Start-up cực kỳ đơn giản. Cùng Moka thực hiện nhé

Facebook