TÍNH NĂNG - TRỢ GIÚP

Nhập liệu khi mua mới tài sản cố định trên phần mềm Moka

15/07/2021

Khi mua mới một tài sản cố định (TSCĐ) thì trình tự hạch toán, khai báo và các bước thực hiện trên phần mềm MOKA ONLINE / MOKA START-UP như thế nào?

Xử lý lỗi cập nhập phiếu kế toán tổng hợp trên phần mềm Moka

15/07/2021

Phiếu kế toán tổng hợp, nhập xong số liệu và nhấn nút  Lưu chứng từ thì  phần mềm báo lỗi "Thuế trong bảng kê khác thuế trong chứng từ” và không lưu được

Hướng dẫn in chứng từ liên tục trên phần mềm Moka

15/07/2021

Phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP có cho phép in chứng từ liên tục trong cả một năm không? Nếu có thì phải làm như thế nào?

Danh mục đơn vị cơ sở trên phần mềm Moka

15/07/2021

Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, danh mục đơn vị cơ sở dùng để làm gì và ứng dụng của ĐVCS trong việc hạch toán kế toán trên phần mềm

Quản lý danh mục vật tư hàng hóa trên phần mềm Moka

15/07/2021

Trên MOKA ONLINE, MOKA STARTUP, khi thêm mã vật tư trong danh mục vật tư nhưng chương trình cứ hiện ra thông báo là trùng mã hoặc lồng mã

Tính giá vốn hàng tồn kho trên phần mềm Moka

15/07/2021

Khi xem các báo cáo liên quan đến vật tư, hàng hóa (theo dõi HTK theo phương pháp trung bình tháng), có những vật tư số lượng đã hết mà tiền vẫn còn

Theo dõi hàng ký gửi đại lý trên phần mềm Moka

15/07/2021

Vấn đề theo dõi hàng ký gửi đại lý phải khai báo và cập nhật như thế nào trên phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP?

Phân nhóm trong các danh mục trên phần mềm Moka

15/07/2021

MOKA STARTUP, MOKA ONLINE - Cách phân nhóm trong các danh mục, ví dụ danh mục phân nhóm khách hàng được phân nhóm và quản lý như thế nào?

Xử lý vấn đề khử trùng trong mua bán hàng hóa vật tư

15/07/2021

Trong menu “Khai báo các tham số tùy chọn” có dòng khai báo “Danh sách tài khoản khử trùng trong mua bán hàng hoá, vật tư” là tk 111, 112. Vậy tài khoản khử trùng này là như thế nào?

Vật tư hàng hóa có nhiều tài khoản kho xử lý như nào?

15/07/2021

Trả lời câu hỏi: Vật tư hàng hóa có nhiều tài khoản kho xử lý như nào? Trên phần mềm moka

Bảng cân đối phát sinh các tài khoản trên phần mềm Moka

15/07/2021

Phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, khi xem báo cáo “Bảng cân đối phát sinh các tài khoản” có thể xem số liệu chi tiết theo từng tài khoản không?

Vấn đề hàng về trước hóa đơn xử lý như nào trên Moka

15/07/2021

Trong phần mềm kế toán MOKA ONLINE / MOKA START-UP, xử lý vấn đề hàng về trước hóa đơn về sau thì làm thực hiện như thế nào?

Facebook