Nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho - Hạch toán Nợ và Có mới

13/10/2021
Cách hạch toán Nợ và Có những nghiệp vụ liên quan đến hàng tồn kho, cụ thể như sau:

I. Nhập kho

1. Nhập kho hàng đang đi trên đường

Nợ TK 152, 156,...: Giá trị vật tư, hàng hóa nhập kho

Có TK 151: Hàng mua đi đường

* Khi phát sinh nghiệp vụ Nhập kho hàng do kỳ trước hàng mua có hóa đơn về trước nhưng hàng đang đi đường chưa về nhập kho:

- Cuối kỳ kế toán trước, vật tư, hàng hóa mua đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về nhập kho => Sẽ ghi nhận và kê khai hóa đơn và hạch toán vào hàng mua đang đi đường.

- Sang kỳ kế toán tiếp theo, khi hàng về nhân viên đề nghị nhập kho.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho cho hàng mua đi đường, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

2. Nhập kho thành phẩm sản xuất

Nợ TK 152, 155,…: Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154: Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

* Đối với những vật tư, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho:

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

>> Xem thêm: HƯỚNG DẪN 03 CÁCH XỬ LÝ HÀNG TỒN KHO BỊ ÂM TRÊN SỔ SÁCH 

3. Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết

Nợ TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

Có TK 621, 623, 627,...

* Đối với những nguyên vật liệu được xuất ra để sản xuất, sau khi sản xuất thành phẩm xong còn thừa sẽ được mang về nhập kho:

- Quá trình sản xuất kết thúc, đối với những nguyên vật liệu xuất thừa bộ phận sản xuất sẽ lập đề nghị nhập kho.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho nguyên vật liệu thừa, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

4. Nhập kho hàng bán bị trả lại

Nợ TK 152, 155, 156,...

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

* Khi phát sinh nghiệp vụ hàng bán bị trả lại, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Nhân viên bán hàng đề nghị nhập kho hàng bị trả lại.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

- Căn cứ vào Phiếu kho, Thủ kho nhập kho hàng bị trả lại và ghi Sổ kho.

- Kế toán ghi sổ kế toán kho.

II. Xuất kho

1. Xuất kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất

Nợ TK 154, 621, 623, 627,…

Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

* Khi phát sinh nghiệp vụ xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất hoặc đơn hàng của khách hàng trong kỳ, trưởng bộ phận sản xuất sẽ lập lệnh sản xuất cho các phân xưởng.

- .Căn cứ vào lệnh sản xuất kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ đề nghị xuất nguyên vật liệu dùng cho sản xuất.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

>> Xem thêm: 7 bước hướng dẫn kiểm soát nhập xuất tồn kho kế toán cần biết

2. Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 241: Xây dựng cơ bản dở dang

Có TK 152: Nguyên liệu, vật liệu

* Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu sử dụng cho hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, sau đó đem đi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc sửa chữa lớn TSCĐ.

3. Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào Doanh nghiệp khác

Nợ TK 222, 228

Có TK 152, 156

* Khi có nhu cầu xuất nguyên liệu, hàng hóa đưa đi góp vốn vào Doanh nghiệp liên doanh, liên kết hoặc đầu tư góp vốn vào đơn vị khác:

- Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho nguyên vật liệu, hàng hóa.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận nguyên vật liệu, hàng hóa, sau đó đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát hoặc vào Doanh nghiệp liên kết.

4. Xuất kho bán hàng

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 152, 155, 156,...

* Khi phát sinh nghiệp vụ xuất kho bán vật tư, hàng hóa, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Nhân viên bán hàng đề nghị xuất kho hàng bán.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Nhân viên nhận hàng và giao lại cho khách hàng.

>> Xem thêm: Những chi phí dùng để tính giá gốc hàng tồn kho cần biết 

5. Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ

Nợ TK 641, 642, 242, 211

Có TK 156: Hàng hóa

* Khi phát sinh xuất hàng hóa đi biếu tặng (Không thu tiền, không kèm theo các điều kiện khác,...); Tiêu dùng nội bộ:...:

- Căn cứ thực tế phát sinh, bộ phận có nhu cầu sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi biếu, tặng hoặc đưa vào sử dụng.

- Kế toán ghi nhận doanh thu, chi phí bán hàng nội bộ.

6. Xuất hàng gửi bán đại lý

Nợ TK 157: Hàng gửi bán

Có TK 156: Hàng hóa

* Khi có yêu cầu xuất hàng mang đi gửi bán tại các đại lý, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Bộ phận chịu trách nhiệm mang hàng đi gửi bán tại các đại lý sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó đem đi gửi bán tại các đại lý.

7. Xuất hàng cho các đơn vị (Chi nhánh) hạch toán phụ thuộc

* Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT, ghi:

Nợ TK 136: Phải thu nội bộ

Có TK 155, 156

* Trường hợp Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156

* Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của Doanh nghiệp về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

>> Xem thêm: 18 khoản chi phí dễ bị phạt khi bị thanh tra thuế để ý tới

III. Lắp ráp, tháo dỡ

1. Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp

* Xuất kho vật tư, hàng hóa để lắp ráp, ghi:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

* Nhập kho các thành phẩm được lắp ráp, ghi:

Nợ TK 155: Thành phẩm

Có TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

* Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để lắp ráp thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào đơn hàng của khách hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh lắp ráp.

- Căn cứ vào lệnh lắp ráp kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho linh kiện mang đi lắp ráp.

- .Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi lắp ráp.

- Sau khi lắp ráp thành phẩm xong, bộ phận lắp ráp đề nghị nhập kho thành phẩm.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

2. Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập kho thành phẩm được tháo dỡ

* Xuất kho vật tư, hàng hóa để tháo dỡ, ghi:

Nợ TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Có TK 152, 156

* Nhập kho các thành phẩm được tháo dỡ, ghi:

Nợ TK 155: Thành phẩm

Có TK 154: Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

* Khi có yêu cầu xuất kho vật tư hàng hóa để tháo dỡ thành thành phẩm, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Tùy thuộc vào nhu cầu hàng hóa để bán hàng, trưởng bộ phận bán hàng hoặc bộ phận kho lập lệnh tháo dỡ hàng hóa.

- Căn cứ vào lệnh tháo dỡ kế toán kho hoặc người chịu trách nhiệm sẽ viết phiếu xuất kho hàng hóa mang đi tháo dỡ.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận đề xuất nhận hàng để mang đi tháo dỡ.

- Sau khi tháo dỡ hàng hóa, bộ phận tháo dỡ yêu cầu nhập kho thành phẩm tháo dỡ.

- Kế toán kho lập Phiếu nhập kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận thành phẩm và ký vào phiếu nhập kho.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

>> Xem thêm:Kế toán kho có những công việc gì phải làm trong doanh nghiệp?

3. Chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ

Khi phát sinh nhu cầu vận chuyển hàng hóa giữa các kho nội bộ trong Doanh nghiệp, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

- Căn cứ vào tình hình tồn kho của các mặt hàng trong kho, Giám đốc sẽ có lệnh điều chuyển hàng giữa các kho trong Doanh nghiệp.

- Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

- Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hóa.

- Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.

- Bộ phận chịu trách nhiệm vận chuyển nhận hàng, sau đó chuyển tới kho cần nhập hàng.

4. Kiểm tra kho

* Phát hiện thừa nguyên vật liệu, hàng hóa sau khi kiểm kê, ghi:

Nợ TK 152, 156

Có TK 3381,...

* Phát hiện thiếu nguyên vật liệu, hàng hóa sau khi kiểm kê, ghi:

Nợ TK 632, 1381

Có TK 152, 156

* Khi có yêu cầu kiểm kê kho từ kế toán trưởng hoặc Ban lãnh đạo Doanh nghiệp, bộ phận kế toán sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

- Thành lập ban kiểm kê gồm: Kế toán kho, thủ kho, kế toán trưởng hoặc Giám đốc.

- Kiểm kê hàng hóa thực tế trong từng kho, đối chiếu số dư thực tế kiểm kê với sổ kế toán kho.

- Nếu có chênh lệch thì tiến hành tìm nguyên nhân xử lý.

- Trưởng ban kiểm kê sẽ đưa ra quyết định xử lý.

- Căn cứ và quyết định xử lý, kế toán kho thực hiện lập phiếu nhập kho, hoặc phiếu xuất kho. Đồng thời, hạch toán bút toán chênh lệch thừa, thiếu hàng hóa so với sổ kế toán.

- Trường hợp tìm được nguyên nhân và yêu cầu bồi thường thì hạch toán phải thu hoặc phải trả cho đối tượng phải bồi thường. Trường hợp chưa tìm được nguyên nhân thì hạch toán vào tài sản thừa chờ xử lý hoặc tài sản thiếu chờ xử lý.

-- Sưu tầm --

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

>> Xem chi tiết phần mềm:  Moka.net.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0382 325 225 -- Tư vấn: 0355 122 088

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookBài viết khác

GÓC KIẾN THỨC VỀ SAO KÊ TÀI KHOẢN CHO AI CHƯA BIẾT

12/10/2021

Vừa rồi có việc lùm xùm về việc sao kê tài khoản trong mạng xã hội rộ lên. Và kiến thức chúng ta cần biết về sao kê tài khoản để không phạm phải lỗi như những việc lùm xùm như trên. Mời bạn đọc tham khảo

NHỮNG ĐỊNH KHOẢN KẾ TOÁN CƠ BẢN TẠI CÔNG TY LOGISTICS

05/10/2021

Kế toán Công ty logistics ngoài những công việc kế toán tương tự tại các Doanh nghiệp (DN) khác thì điểm khác biệt lớn nhất ở loại hình DN này chính là có thêm kế toán đối ngoại, liên quan đến việc sử dụng nhiều ngoại tệ. DN sẽ phát sinh các nghiệp vụ về thuế nhập khẩu, xuất khẩu, các khoản thu hộ chi hộ và các cơ quan hải quan. Bạn đọc tham khảo

CÁCH SETUP CHI TIẾT CỦA MỘT CÔNG TY XÂY DỰNG NHỎ CẦN BIẾT

04/10/2021

Trong bài viết: "CÁCH SETUP CHI TIẾT CỦA MỘT CÔNG TY XÂY DỰNG NHỎ CẦN BIẾT". Mời bạn đọc tham khảo

Bài viết gần đây

4 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
4 ĐIỀU CẦN BIẾT KHI SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Việc hiểu được bản chất, quy định của từng loại hóa đơn sẽ tạo nền tảng vững chắc cho những người làm nghề kế toán vận dụng một cách chính xác vai trò của mỗi loại hóa đơn trong công tác kế toán của doanh nghiệp mình. Trong bài viết này không chỉ làm rõ khái niệm thế nào là hóa đơn bán hàng mà còn giúp các kế toán làm rõ được các vấn đề liên quan sau đây:
Hạch toán kế toán Bán buôn qua kho theo Hình thức Giao hàng Trực tiếp
Hạch toán kế toán Bán buôn qua kho theo Hình thức Giao hàng Trực tiếp
Dưới đây là Cách hạch toán nghiệp vụ bán buôn qua kho theo hình thức giao hàng trực tiếp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, cụ thể như sau:
XÁC ĐỊNH DOANH THU KHI QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
XÁC ĐỊNH DOANH THU KHI QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH
Các công trình xây dựng thường có thời gian xây dựng kéo dài nên việc xác định doanh thu được thực hiện theo tiến độ hoặc theo khối lượng công việc hoàn thành bàn giao. Nhưng khi công trình được phê duyệt quyết toán, giá trị công trình có thể bị điều chỉnh giảm. Dưới đây là cách xử lý khi điều chỉnh giảm doanh thu do quyết toán công trình xây dựng, cụ thể như sau:
TỔNG HỢP HẠCH TOÁN CHO CÁC CÔNG TY THUỘC NGHÀNH XÂY DỰNG
TỔNG HỢP HẠCH TOÁN CHO CÁC CÔNG TY THUỘC NGHÀNH XÂY DỰNG
Hạch toán cho Công ty xây dựng là lĩnh vực khó trong công tác kế toán, kế toán xây dựng không chỉ phải thực hiện việc quản lý hồ sơ, chứng từ, sổ sách,... hạch toán những nghiệp vụ cơ bản mà còn phải thực hiện việc quản lý kế toán theo các công trình, bóc tách vật tư,... Quy trình hạch toán cho Công ty xây dựng, cần phải chú ý những gì để tránh gặp phải những sai sót, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây:
Facebook