40 vấn đề Kế toán cần Lưu ý khi lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế năm 2021

12/01/2022
Để lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp đúng và đủ, hợp lý và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành, tránh rủi ro không đáng có. Chúng ta cần chú ý 40 lưu ý khi làm BCTC và Quyết toán thuế năm 2021, cụ thể như sau:Ảnh minh họa

I. Một số lưu ý khi làm BCTC, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN năm 2021:


1. Lệ phí môn bài đầu năm tài chính

a. Ghi nhận lệ phí môn bài phải nộp, ghi:

– Nợ TK 6422, 6425

 Có TK 3338, 3339

b. Chi tiền nộp lệ phí môn bài, ghi:

 Nợ TK 3338, 3339

 Có TK 111, 112

2. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm

a. Trường hợp có lãi, ghi:

 Nợ TK 4212

 Có TK 4211

b. Trường hợp lỗ, ghi:

 Nợ TK 4211

 Có TK 4212

3. Tính và nộp thuế TNDN tạm tính

a. Căn cứ số thuế TNDN phải nộp vào Ngân sách nhà nước (NSNN) hàng quý theo quy định, ghi:

 Nợ TK 8211

 Có TK 3334

b. Khi nộp tiền thuế TNDN vào NSNN, ghi:

 Nợ TK 3334

 Có TK 111, 112,...

c. Cuối năm, khi xác định số thuế TNDN phải nộp của năm tài chính:

Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp nhỏ hơn (<) Số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm ⇒ Số chênh lệch ghi:

+ Nợ TK 3334

+ Có TK 8211

Nếu số thuế TNDN thực tế phải nộp lớn hơn (>) Số thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm ⇒ Số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:

+ Nợ TK 8211

+ Có TK 3334

Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế TNDN vào NSNN, ghi:

+ Nợ TK 3334

+ Có các TK 111, 112

4. Nguồn tiền mặt

– Thường các chủ DN bỏ tiền túi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ nên quỹ thiếu hụt ⇒ Làm Hợp đồng mượn tiền của chủ DN để bù vào, không được tự ý làm giảm nguồn tiền mặt với bất cứ lý do gì nếu như nó không phục vụ sản xuất kinh doanh.

5. Tiền ngân hàng

– DN có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu Bảng sao kê và Sổ phụ ngân hàng về để đối chiếu (Kể cả các tài khoản không có phát sinh).

– Tài khoản ngân hàng trên BCTC không bao giờ âm, khi có nghiệp vụ thấu chi thì coi như là đang vay ngân hàng.

6. Thuế GTGT khấu trừ

– Kiểm tra Số dư của Chỉ tiêu 43 trên Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021 hoặc quý 04/2021 so với Số dư TK 1331:

+ Thông thường nếu hóa đơn tháng/quý nào khai tháng/quý đó ⇒ Kết quả bằng nhau.

+ Ngược lại hóa đơn mua vào kê khai không đúng tháng/quý Số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng Số dư của Chỉ tiêu 43.

7. Công nợ phải thu

– Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu với khách hàng đến hết ngày 31/12/2021 và kiểm tra lại các khoản đã thu Bên Có TK 131 có phải xuất hóa đơn theo quy định không.

8. Công nợ phải trả

– Làm biên bản đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp đến hết ngày 31/12/2021 và kiểm tra lại các khoản còn nợ Bên Có TK 331 có Hợp đồng trả chậm theo quy định chưa.

9. Tiền tạm ứng

– Kiểm tra đồi chiếu để hoàn ứng nếu ứng chưa dùng hết.

10. Hàng tồn kho

– Kiểm tra hàng nhập đã khớp chưa.

– Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa.

– Không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.

– Có lập dự phòng không.

11. Phân bổ chi phí trả trước

Đã phân bổ chưa.

– Loại chi phí nào hợp lý.

– Loại chi phí nào không hợp lý.

12. Tài sản cố định

– Đã khấu hao chưa.

– Chi phí khấu hao nào hợp lý.

– Chi phí khấu hao nào chưa hợp lý.

13. Thuế phải nộp

– Lệ phí môn bài: Kiểm tra đã hạch toán chi phí và nộp tiền chưa.

– Thuế GTGT: Căn cứ Tờ khai, chứng từ nộp thuế và hạch toán => Kiểm tra đúng chưa.

– Thuế TNCN: Làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.

– Thuế TNDN: Lưu ý các Bút toán Nợ TK 8211/Có TK 3334; Nợ TK 3334/Có TK 8211 khi có phát sinh nộp hàng quý, cuối năm.

– Thuế khác.

14. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, Chi phí công đoàn (CPCĐ), thuế TNCN

– Đã hạch toán lương chưa.

– Đã trích các khoản theo lương chưa.

– Đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã khớp chưa.

15. Các khoản tiền vay, mượn

– Kiểm tra chi tiết để hoàn trả.

16. Doanh thu

– Kiểm tra Doanh thu nào chịu thuế TNDN; Doanh thu nào không chịu thuế TNDN:

+ Doanh thu bán hàng.

+ Doanh thu tài chính.

+ Doanh thu khác.

17. Giá vốn (Giá vốn được trừ và Giá vốn không được trừ)

Căn cứ để tính giá thành; Có vượt định mức cho phép không.

Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa.

18. Chi phí bán hàng

– Chi phí nào hợp lý.

– Chi phí nào không hợp lý.

– Hồ sơ đã đầy đủ chưa.

19. Chi phí quản lý DN

– Chi phí nào hợp lý.

– Chi phí nào không hợp lý.

– Hồ sơ đã đầy đủ chưa.

20. Chi phí lãi vay

– Chi phí nào hợp lý.

– Chi phí nào không hợp lý.

– Hồ sơ đã đầy đủ hay chưa.

– Có bị khống chế vì thuộc trường hợp giao dịch liên kết không.

– Bị khống chế 30% đối với DN có giao dịch liên kết theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP. 21. Chi phí khác

– Chi phí nào hợp lý.

– Chi phí nào không hợp lý.

– Hồ sơ đã đầy đủ chưa.

22. Kết chuyển doanh thu

– Toàn bộ các tài khoản doanh thu, thu nhập (TK 511, 515, 711,...) ⇒ Kết chuyển sang TK 911; Tài khoản doanh thu không còn Số dư cuối kỳ.

23. Kết chuyển chi phí

– Toàn bộ các tài khoản chi phí 641, 642, 635, 811,... Kết chuyển sang TK 911; Tài khoản chi phí không còn Số dư cuối kỳ.

24. Kết chuyển giá vốn

– Tài khoản giá vốn 632 Kết chuyển sang TK 911; Tài khoản giá vốn không còn Số dư cuối kỳ.

25. Quyết toán thuế TNDN

– Xác định số thuế phải nộp.

26. Quyết toán thuế TNCN

– Xác định số thuế phải nộp (Giảm trừ bản thân là 11.000.000 đồng, người phụ thuộc là 4.400.000 đồng).

27. Căn cứ vào Quyết toán thuế TNDN để hạch toán

– Số thuế phái nộp theo quyết toán = Số thuế đã tạm tính 4 quý ⇒ Không phải hạch toán

– Số thuế phải nộp theo Quyết toán lớn hơn (>) Số thuế tạm tính 4 quý ⇒ Hạch toán thu thêm thuế: Nợ TK 8211/Có TK3334.

– Số thuế phải nộp theo quyết toán nhỏ hơn (<) Số tạm tính 4 quý ⇒ Hạch toán: Nợ TK 3334/Có TK 8211.

28. Căn cứ quyết toán Thuế TNCN 

– Điều chỉnh giảm thuế tăng lương hoặc tăng thuế giảm lương.

29. Kết chuyển tài khoản

– Kết chuyển TK 8211 sang TK 911; Kết chuyển TK 911 sang TK 4212.

30. Lên Báo cáo tài chính

31. Kiểm toán BCTC trước khi nộp cho cơ quan nhà nước theo quy định.

II. Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:


32. Lỗ được phép chuyển liên tục 5 năm, các năm trước có lỗ thì năm 2021 nhớ đính kèm Phụ lục 03-2A. Phụ lục này có 2 tác dụng:

– Nếu năm 2021 lãi thì trên Phụ lục gõ Số lỗ cần chuyển vào cột “Số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này”.

– Nếu năm 2021 lỗ, thì trên Phụ lục cột “Số lỗ được chuyển trong phần tính thuế này” để trống ⇒ Mục đích chỉ là theo dõi số lỗ các năm và số lỗ đã chuyển các năm trước.

33. Lưu ý phần điều chỉnh tăng Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN

– Do sự khác biệt giữa kế toán và luật thuế: Đánh từ Chỉ tiêu B2 cho tới B7. Đặc biệt chú ý các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN (Nhớ đánh vào Chỉ tiêu B4).

34. Lưu ý phần điều chỉnh giảm Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN

– Phần đã xuất hóa đơn, ghi nhận trong năm 2021 nhưng bị thuế thanh tra kéo về các năm trước và đã truy thu, phạt nộp chậm thuế => Đánh vào Chỉ tiêu B9 đến B11 tương ứng.

35. Lưu ý thuế suất DN đang áp dụng là bao nhiêu để đánh thu nhập tính thuế vào các cột C7, C8, C9 tương ứng.

36. Doanh nghiệp có ưu đãi về thuế

– Chọn Phụ lục 03-3A; Lưu ý các Chỉ tiêu từ C11 đến C15.

37. Đánh số tiền thuế TNDN đã tạm tính và đã nộp vào NSNN của 04 quý của năm 2021 vào cột E1.

III. Một số lưu ý về Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp:


38. Vấn đề giảm trừ bản thân

– Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ bản thân 11.000.000 đồng/tháng.

– DN quyết toán thay (Tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay): Giảm trừ bản thân 12 tháng.

– Số còn lại (Không tích ô cá nhân ủy quyền quyết toán thay): Giảm trừ theo số tháng thực tế làm việc.

39. Về vấn đề giảm trừ người phụ thuộc

– Người lao động ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì giảm trừ người phù thuộc 4.400.000 đồng/tháng.

– Đã đăng ký giảm trừ, Giảm trừ tính từ khi phát sinh nuôi dưỡng.

40. Cam kết 02 để không phải khấu trừ thuế

– Người lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng khi doanh nghiệp chi trả nếu:

+ Mỗi lần chi trả dưới 2 triệu đồng/tháng thì không phải khấu trừ thuế TNCN.

+ Mỗi lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên thì khấu trừ 10% thuế TNCN. Nếu không muốn khấu trừ 10% thuế TNCN thì làm Cam kết 02 theo Thông tư 92/2015/TT-BTC nếu như ước tính cả năm thu nhập không vượt quá 132 triệu đồng và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

» Xem thêm: Thời hạn cho việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2022

Sưu tầm

Đạt

----

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

>> Xem chi tiết phần mềm:  Moka.net.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0382 325 225 -- Tư vấn: 0355 122 088

Email: cskhmoka@gmail.com || Facebook: Phần Mềm Kế Toán Moka | FacebookBài viết khác

Quy trình 6 Bước Chuyển đổi Hóa Đơn Điện Tử theo TT78

11/01/2022

Sau khi nhận được thông tin yêu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang TT78 của cơ quan thuế. Các doanh nghiệp cần lưu ý thực hiện những điều sau đây:

Thuế Môn Bài là gì? Bậc thuế và Hạn nộp Thuế môn bài 2022

10/01/2022

Thuế môn bài là khoản nghĩa vụ mà doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện theo năm hoặc khi mới ra sản xuất kinh doanh. Vậy, thuế môn bài là gì và bậc thuế môn bài năm 2022 là bao nhiêu?

CÁC CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ 07/01/2022

07/01/2022

Bắt đầu từ ngày 07/01/2022, các chính sách liên quan đến tái chiết khấu ngân hàng, chế độ phụ cấp với giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số sẽ chính thức có hiệu lực.

Bài viết gần đây

MOKA - LỊCH NGHỈ LẾ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30 THÁNG 4 & 01 THÁNG 5
MOKA - LỊCH NGHỈ LẾ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG VÀ 30 THÁNG 4 & 01 THÁNG 5
Moka xin thông báo lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương mông 10 tháng 3, ngày 30 tháng 4 và mồng 1 tháng 5 2022.
QUY TRÌNH LÀM SỔ SÁCH KẾ TOÁN DN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TRÊN EXCEL
Là một nhân viên mới vào nghề các bạn sẽ còn bỡ ngỡ khi bắt tay vào 1 công việc kế toán cần làm là gì; Sau đây là hướng dẫn các bạn quy trình công việc của kế toán, cụ thể như sau:
Quyết toán thuế TNDN năm 2021, doanh nghiệp cần lưu ý gì?
Quyết toán thuế TNDN năm 2021, doanh nghiệp cần lưu ý gì?
Để hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức thực hiện tốt việc kê khai quyết toán thuế TNDN năm 2021, Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn một số nội dung cụ thể liên quan đến xác định giao dịch liên kết, khấu trừ các chi phí liên quan đến cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19.
Quyết toán thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thế nào?
Quyết toán thuế với doanh nghiệp có giao dịch liên kết thế nào?
Nhiều Doanh nghiệp lợi dụng hoạt động vay mượn giữa Công ty mẹ với Công ty con, giữa các công ty thành viên trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty để giảm thiểu số thuế phải nộp.
Facebook